นางกชพรรณ เงินอ่อน

ผลงานครูกชพรรณ เงินอ่อน

หัวข้องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติวิชากระบวนการจัดทำบัญชี เรื่องวงจรการปฏิบัติงานบัญชี
ด้วยวิธีการสอนรูปแบบ PESDEEPสำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

บทคัดย่อ : Download