คู่มือการจัดทำแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ

คู่มือการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ
- ปก
- ส่วนที่ 1
- ส่วนที่ 2
- ส่วนที่ 3 
- ส่วนที่ 4
- หนังสือแจ้งสถานศึกษา