ระเบียบงบประมาณที่ใช้ในโครงการฯ

ระเบียบงบประมาณที่ใช้ในโครงการฯ
1. หลักการและเหตุผลในโครงการให้ระบุ พรบ.ดังต่อไปนี้
   1.1 พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2543 มาตรา 50(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม Download
   1.2 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา Download
   1.3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่ม 2545,2553 หมวด 1 มาตรา 6 Download
2. ด้านงบประมาณในโครงการใช้ระเบียบ ดังต่อไปนี้
   2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 Download
   2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น พ.ศ. 2547 และการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 Download
   2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 ข้อที่ 12  Download
   2.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 Download
   2.5 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  Download
   2.6 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 Download