แบบขอรับทุนการศึกษา

แบบขอรับทุนการศึกษา ของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ QMFOU.gif  download
คุณสมบัติ ผู้ขอรับทุน
   1. เรียนดี
   2. ประพฤติดี
   3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
   4. ทุน 5000 บาท
   5. จังหวัดละ 1 ทุน
   6. นักเรียนระดับชั้น ปวช. 
   7. ส่งเอกสารภายในวันที่ 25 กรกฏาคม 2560
เอกสารที่ใช้ประกอบการรับทุน
   1. สำเนาทะเบียนบ้าน
   2. สำเนาบัตรประชาชน
   3. ผลการเรียน
   4. เรียงความ
   6. รูปถ่ายบ้านและครอบครัว
   7. เกียรติบัตร (ถ้ามี)