ประวัติวิทยาลัยฯ

Header-profile.jpg
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ : www.pmvc.ac.th
Facebook Fan Page : www.facebook.com/pmvc2013
เบอร์โทรศัพท์ : (036-269-146)
เบอร์โทรสาร : (036-269-146)
E-mail : dc.pmvc@gmail.com

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 และเปิดให้มีการเรียนการสอนครั้งแรก
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
จำนวน 2 ประเภทวิชา 3 สาขางาน ได้แก่ 
                              1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
                                         - สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
                              2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
                                         - สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี
                                         - สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ใน 2 ประเภทวิชา คือ
      1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
                                         - สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
                              2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
                                         - สาขาวิชาการบัญชี
                                         - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และในปีการศึกษา 2556 มีการเปิดสอนเพิ่มเติมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
และในปีการศึกษา 2559 มีการเปิดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมเพิ่มเติมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้ากำลัง

สถานที่ตั้ง : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ตั้งอยู่เลขที่ 24 หมู่ที่ 13 ตำบล พระพุทธบาท อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี 18120
มีพื้นที่ 29 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา 

ปรัชญา : 'พัฒนาทักษะวิชาชีพสู่งาน สืบงานงานประเพณี สู่วิถีความพอเพียง'

วิสัยทัศน์ : ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพอิสระได้ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ : 
     
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
    3. ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม
    4. ทำนุบำรุงศาสนา ส่งสริมสนับสนุน อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

อัตลักษณ์ : เป็นคนดี มีจิตอาสา

เอกลักษณ์ : สามัคคี มีความร่วมมือ

สีประจำวิทยาลัยฯ : 
    สีเหลือง
แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
    สีแดงเลือดหมู แทนค่า ความอดทน เข้มแข็ง สีแห่งครูช่าง
 
 สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ :
มณฑป
หมายถึง โบราณสถานที่ตั้งอยู่ในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี

ดอกไม้ประจำวิทยาลัยฯ :
images (17).jpg
ดอกราชพฤกษ์
หรือ ดอกคูน มีความหมายคือ วิทยาลัยฯ มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความสง่างาม ทั้งด้านสติปัญญา และจิตใจ
ทั้งยังอดทนต่ออุปสรรคทั้งปวง